Informacja dla Klientów Biura

Klauzula RODO dla Klientów

Biura Rachunkowego KUCZAWSKA.pl

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów biura rachunkowego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/ią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest:
Biuro Rachunkowe Joanna Kuczawska,
NIP: 643-113-61-38,
tel.: +48 32 201 40 12,
e-mail: [email protected]
AD nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o następujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, marketing bezpośredni).

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi, realizacja umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów,
z którymi Administrator jest powiązany stosownymi umowami tj.: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, informatyczne, pomoc prawną.

6. Okres przechowywania danych:
– dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy;
– dane przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
– dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

7. Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w pkt 1. Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia określone są w RODO i uzależnione są od postawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

8. Podane przez Panią/Pana dane są pobrane dobrowolnie.
Podanie danych niejednokrotnie będzie wymogiem umownym, natomiast niepodanie danych powoduje brak możliwości nawiązania współpracy/realizacji postanowień umownych wiążących strony umowy.

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.